Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£40 as APRIL 1800.

den Burger Reprsefentanc Hartevelt en verdere, by Decreet van den 14 te vooren, Gecommitteerden , ten examen van een Extract, uic het Register der Decreeten van de Tweede Kamer, van den 9 April daarby aan deeze Kamer onbekrachtigd teruggezonden hebbende haar Beiluic van den 14 Maart deezes jaars, genomen op eene Misfive van de Raad der Gemeente der Stad Zierikzee; daarby de uitfpiaak van het Vertegenwoordigend Lichaam verzogt hebbende, of zy zal kunnen permitceeren, aan Adriaan Buy ze, Burger en Inwooner dier Stad, om,op deszelfs verzoek, aldaar een Leerloyery temogen oprichten, en zulks, uit hoofde zy in den Jaare 1787 aan den Burger % Bitzner, voor den tyd van "25 Jaaren, het exciufif rechc, om eene dusdanige Fabriek ce exerceeren, had vergund.

Heeft de Vergadering, inhsreerende de bereids, nopens vooifz. zaak, op den voorfz, 17 April verklaar.

ue reuenen van onverwytde noodzaaklykheid, zich met hetzelve Rapport geconformeerd, en hec daarby voorgeflagen Concept-Befluit geadopteerd.

De deliberacien wederom aangevangen zynde met de 9de Paragraaphf van hec Tarif op het middel van

net jviyn-^egei voor de BataaHche Republiek, geproduceerd by het deswegens op den 13 Maart 1.1. uitge. biagt Rapport door de Burgers Representanten Appelius, en verdere Gecommitteerden, is hetzelve tot, en met de u Paragraaphf van hec bovengem. Tarif, met eenige veranderingen en ampliatien, door zodani. ge Leden gefuppediteerd , gearresteerd, en de verde. re deliberatien daar over gecontinueerd toe aanbranden Maandag den 20 ApriJ.

De Stembriefjes der Leden «opgehaald zynde tot

het

Sluiten