Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÈTLAGE, behorende tot deBe duit en van 25. April i§oo*

BURGERS REPRESENTANTEN l

Op den 11. deezer, fteldet Gylieden ten fine van confideratiën en advis in handen van Uwe Medeleden van Galen, Daendels en Huber, eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek , gefchreven alhier den 15. d°, fub N°. ||, daar by te kennen gevende, dat, ingevolge het Decreet van hel Vertegenwoordigend Lichaam , de dato 8. February laatstleden, over het monopolie desNymeegfchen Quartiers gedisponeert zynde, aan de Pachtersover het Bommelfche Comptoir mede na denteneur van dat Decreet de behoorlyke denuntiatie was gedaan , dan dat zyhet alternatief daarby vermeld , niet hadden gelieven te accepteeren ; doch dat die Verpagting publiek gefchied zynde, die Pachters dezelve op nieuws voor circa "tien duizend Gulden hooger hadden aangeflagen, dan dezelve reeds dadelyk twee dagen na het ingaan van den eerfte Termyn van drie Maanden, voorwelke die publieke Verpagting gefchied was, aan Commisfarisfen tot adminiftratie der Financiën fover het voormaalig •QuartieT var. Ovneegen hadden laaten doen denunciëeren, dat zy hunne-Pacht niet langer dan tot het einde van dien zelfden. Termyn , en overzulks tot ultimo Juny deezes jaars konde uithouden, zynde die denunciatie hier op gebafeerd, dat naar hun fusteuue,het opzeggen derPacht, even zoo vry aan de zyde der Pachters, als aan die der Verpachters ftaat; dat, de voorfchreeve Finantiëele Commisfie hier van aan den Agent van Finantie heeft kennis gegeeven, met verzoek deszelfs goedvinden te mogen verneemen.

Dat het Uitvoerend Bewind deswegens door gemelden Aeent zynde geadiëcrt, zich verpligt heeft gerekend, deeze zaak ter kehnisfe van Olieden te brengen, verzoekende, dat door Ulieden, by explicatie van bet vooren gementioncerde Decreet, mag worden verklaard, of de bewuste Pacht aldznniet aan de zyde der Pachters vermag te worden opgezegt, en mitsdien, of de ten deezen gedane c'finu.iciatie_.<ii daa niet behoorde te worden geaccepteerd 5

Sluiten