Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c * >

<$> dat) hvér op ten fpocdigftën door Ulieden mogt wor-4tn gedisponeevt, uit hoofde de Verponding der gerneene fefóddefen in c a District, op- den £-3. Mey eerstkomend», «n vblge ie dagen was bepaald, en uan ca/u quo deeze. Veria :'it.ag, rot-menagement van kosten, ter server tyd* 3PU0c Itufl icn gefchiedenx doch waartoe, wegens het nod%,uitzeftën dér Bi.Hetten , binnen weinige dage.: aantenry-. Ttijïz zoijde moeten wurden gedaan,

Om geregeld aan deezen last te voldoen , hebben wy 111. opgemeld Decreet met de verdere ftukken- tót deez.e zaak relatief, zoo veel de konheid des tyds toeliet, ijk', do noodige attentie geëxamineerd . doch daarin geeB- Jennen gevonden, om aan het verlangen van het Bewind te voldoen;- eensdeels, om dat, tiaar inzien van UK Cèmrnisfié,'het Decreet van dato 6. Febr-. 1.1. (naar \ welk de Verpagt - Conditie ook fchynt ingericht g«* W'-est te zyn,) zoo duidelyk en klaar is-, dat hetaelve éseli interpretatie behoeft, wyl daarhy gecne opzage jfc'n de zydè der Pachter», is gereferveerd, maar welaan de zyde der Verpachters, wyl de verpagting en niet de Jacht , gttod betie noiatidtm , van vierendeeljaars tct bierendeeljaars, en zulks tot wederopzegging toe, is ge05 pul en; h t kan dus de Pachters, die niet voor e n gierende Kaars, maar by continuatie van vierendeeljaars. t'it vieren'.iei Ijaars, en zulks rot wederopzegging toe, die Jacht hebben g; sccepteerd, niet vryfhan, daarvan eigendUnkelyk te refiliëereh, ten waare hetzelve, als gewoonfyk in alle a- dere bilaterale Contracten , uitdrukkelyk. by dc Pacht Cf-n ü'.ie ware geexprimeert.

En dat 'er ook geene anderen intentie aan UI. Decreet Uan worden gehegt, con(leert ten duidelykftc uk het gedrukt Rapport van uwe Perfoneele C- minisfie, op welJtjefS voordragt deeze publieke verpachting is geordon«t -J, te dato 30. jan. jongstleden, aldaar word pag 5. g,-? 6. met Zoo veele worden gezest.

„ !).t deeze onderhani'fche verpachtingen tegens ul» ■ ■■'■'<> Maart eerstkom.-nde, behoorden gedenuntieerd, ,,, 11 op nieuw- publiek aan de Meestbiedende, op de „ gewoona wyze van vierendeeljaars tot vierendeeljaars * verpaehi i worden , ten ware de Pachters mogten ^ goedvinden, van vierendeeljaars tot vierendeeljaars te

» con-.

Sluiten