is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5 MEY i8co.

233

queste en Bylage, in originali, worden gezondefl aan hec Uitvoerend Bewind, om hier aan de noodt»» ge executie te geven.

Zullende dit Befluit, overeeukomltig het 60. Arr. der Staatsregeling, ter bekrachtiging worden gezonden aan de Tweede Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volkb, met en benevens de Misfive van het Uitvoerend Bewind, bet in deeze uitgebagt Rapport, en de verdere Stukken; alles in originali.

By refumtie gedelibereerd zynde, over het Rapport van den Burger Reprtefentant van Foreest, en verdere, by Decreet van den 7. April 11, Gecommi .teerden , ten examen van eene Misfive van de Municipaliteit van Moordrecht, van den 5. te vooren; verzocht hebbende, authorifatie om Armemneesteren dtr Algemeene of Heiligen Geest-Armen aldaar, te mogen gelasten, voordaan uit derzelver Fondfen, de Roomsengezinde Armen, Ledemaaten zynde, tot den ouderdom van twintig' jaaren te bedeelen.

En zynde het v<>orf. Rapport, op den 24. April 11. alhier ter Vergadering uitgebragt, en in de Notulen van dien dag geïnfereerd, en de tweede en derde leezing daarvan op den 29. daaraan volgen le, en heden gefchied zynde, heeft de Vergadering, zich met het daarby voorgeflagen Concept-Befluit conformeerende, ook aldus befloten:

„ De Èerfle Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, gehoord hebbende het Rapport eener perfoneele Commisfie, op dea 7. April deezes jaars benoemd, om te dienen van confideratiën en advis, op eene Misfive van de Municipaliteit van Moordrecht, gefchreeven aldaar den