Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g4(j 8 MEY ïtooi

De Befluiten op gisteren genomen, zyn geleezen en gerefumeerd, gelyk ook gerefumeerd en gearresteerd zyn de Depêches daar uit refulteerende.

Is ter Veraadering ingekomen, het dooT de Tweede Kamer op den 3. Mey laatstleden, met onverwylde noodzaaklykheid bekrachtigt Befluit der Eerfle Kamer van den 1. te vooren, en geconverteerd m een ü_ecreet, waarby eenige veranderingen en modrficanen zyn vastgefteld, in de Publicatie van den 23. Odtober 1700., ten aanzien van den direden Vaart van Groot Briccanniën op deeze Landen geëmaneerd, en welke ook mede betrekking heeft tot het verbod van invoer van Britfche Goederen, alles by gemelde Publicatie in het breede gefpecifkeerd.

En is het voorfchreeve Decreet -aangenomen voor notificatie, zullende hetzelve ter Nationaale Caneelarye worden gedeponeerd.

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Bewind-der Bataaffche Republiek , gefchreeven alhier den 5.deezer, fub N°. &S houdende, ingevolge van, cn ter voldoeninge aan het Decreet van 25. Maart laatstleden, deszelfs bericht, confideratiën en advis op de Requeste van Hillegonda van Pelt, Wed. ja* cobvan der Schalk, in leeven Gaarder van de befchreeve Gemeene 's Lands Middelen, over de Stad Schiedam, daarby verzogt hebbende, dat aan haar raogt worden geaccordeer, nog drie Maanden Tractement, zoo als hetzelve by haaren voornoemden Man is genooten geweest: En tendeerende hetzelve advis, dat aan haar Suppliante ter zaake voorfchreeve eene Gratificatie van één h .nderd Guldens in eens» zoude behooren t» worden toegelegd, ^

Sluiten