is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9 MEY 1800.

435

de Requestrant op geene legaale wyze kan doceeren, dat hem.'t Penfioen van/350- o- o. weleer is geaccordeerd, onder uitdrukkelyke vergunning om hetzelve elders te verteeren , voor hoedanig legaal bewys geenszins kan worden een onderhands Declaratoir, door twee Officieren getekend, en door den Requestrant ten deezen overgelegd, lerwyt uwe Commisfie almede door het Uitvoerend Bewind te regt vind aangemerkt dat de Requestrant geene zoodanige verklaaring, als by Art.7. der Publicatie van den 7. April 1798. wordt gevorderd, heeft geproduceerd; weshalven uwe Commisfie zich verplicht vind UI. te advifeeren, om des Requestrants verzoek voor als nog en tot zoo lang hy aan deeze requifiten zal hebben voldaan , te declineeren en te wyzen van de hand. Onderwerpende, enz.

En is conform het voorfz. Rapport, goedgevonden en verftaan, des Suppliants verzoek, voor als nog, en tot zoo lang hy aan de requifiten, in hetzelve Rapport ter nedergefteld, zal hebben voldaan, mits deezen te declineeren, en te wyzen van de hand.

En zal Extract deezes worden gebonden aan het Uitvoerend Bewind, tot informatie.

De Commisfie tot het werk der Penfioenen, in een Committé general benoemd, by Decreet van 30 December 1799 verzogt zynde, der Vergadering te dienen van confideratiën en advis, op eene in derzelver handen gefielde Misfive van hec Uitvoerend Bewind van den 26 te vooren, fub Np. daarby, ter voldoening aan het Decreet van den 4. der gemelde maand December, advifeerende op de Requeste van de Wed. van der Kreek, gebooren van Zante, verzogt hebbende , om te mogen worden geplaatst op de nieuwe Penfioen-lyst, ten einde te kunnen ontfangen het aan haar eompeteerende achterftallige Penfioen, heeft, by Ee 5 monde