is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9 MEY i8co.

437

het Uitvoerend Bewind, de dato 20. Maart 1798. by welke bepaald word: „ Dat alle de Uitgeweekenen en terug gekomen Bataven, welke na primo April 1798. van eenig „ Penfioen of Gratificatie zoude willen jouisfeereu, zich daar „toeby Requeste, geduurende de zes eerfte Maanden van „ dit jaar zullen moeten adreslèeren aan de Conftitueerende „Vergadering, of bet Wetgevend Lichaam deezer Repu„ bliek , in der tyd en dan geloven wy niet, er ten deeze eenige twyffeling zal overblyven; en nu overgaande tot de zaak zelf, moeten wy UI. in confideratie geven, dat bepaald zynde er aan niemand eenig Penfioen mag worden uitbetaald, welke zich uiflandig bevind ten waare dezelve kunnen doceeren by fpeciaale Refolutie of Decreet van het Vertegenwoordigenu Lichaam, deswegens dispenfatie te hebben bekomen, daar nu door de 'Requestrante ook ten deeze opzichte niets word overgelegt, en ons ook niet bekend is aan dezelve hieromtrent dispenfatie is verleent, of eenige redenen zoude milifeeren om dezelve te verleenen, en het integendeel uit het gepofeerde der Requestrante zelf blykt, dat zy zich niet binnen deeze Republiek maar te St Omer is ophoudende, hebben wy geen vryheid gevonden om het gedaane verzoek favorabel voor te dragen, maar vinden ons verplicht UI. te advifeeren hetzelve voor als nog te declineeren en te wyzen van-de hand, met vrylating aan de Requestrante, om zoo dra dezelve haar vaste Woonplaats wederom binnen deeze Republiek zal hebben genomen, en daar van behoorlyke Declaratoiren kan Produceeren, zich alsdan met verdere voldoende bewvzen nader aan deeze Vergadering te kunnen adreslèeren,

Onderwerpende niet te min dit ons geadvifeerde aan UI. meer verlicht oordeel.

En is conform hetzelve Rapport goedgevonden en verOaan, de Requestrante verzoek, voor als noo-, te declineeren en te wyzen van de hand, niettemin aan dezelve vrylatende, om, zoodra zy haare vaste woonplaats wederom binnen deeze Republiek zal hebben genomen, en daar van behoorlyke Declaratoiren kan Ee 6 pro-