Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 MEY 1800.

617

van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Repu» bliek, gefchreeven alhier den /. Mey laatstleden, fub N°. 3*, en den 5. daaraanvolgende ter deezer Vergadering geleezen, houdende, ingevolge van en ter voldoeninge aan het Decreet van den 31. January te vooren, (deszelfs bericht, confideratien e,n advis, op de Requeste van Johan Conrad van Hasftlt\ Lieucenant Colonel van het 2. Bataillon der 2. halve Brigade Infanterie, daarby uit hoofde hy door geduurige marfchen in de maanden Juny, July en Augustus des voorigen jaars verhinderd was geweest, de derde en vierde Termyn der Heffing op de Bezittingen, van den 30. November 1798., ten behoorlyken tyde te voldoen, en hy dezelven te famen met den 5. Termyn hadt voldaan, verzogt hebbende, deswegens te mogen worden gehouden voor diligent.

En de tweede en derde leezing van voorfchreeve Misfive op den 8. deezer en heden gefchied zynde, heeft de Vergadering, conform het advis van het bovengemeld Bewind, befloten, den voornoemden Requestrant mits deezen te ontheffen van alle pcenaliteiten, welke hy, door het niet ten behoorlyken tyde voldoen der derde en vierde Termyn der afgelopene Heffing op de Bezittingen, zoude hebben geincurreerd.

En zal extract: deezes met byvoeging van de voorfz. Requeste, in originali, worden gezonden aan het voornoemde Ui:voerend Bewind, om deswegens de noodige aanfchryving te doen aan de Commisfie van onderzoek , van het Resfort, waar onder de Requestrant behoord, en gelyk extract aan de Commisfarisfen tot de Nationaale Rekening, tot informatie.

Zullende dit Befluit, overeenkomftig het 60. Art. der Staatsregeling ter bekrachtiging worden gezonden

aan

Sluiten