is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i6 MEY 1800.

689

re mogen worden, omtrent het al of niet vervullen van zoodanige plaatfen in de Befluuren der refpeéhve Departementen, als binnen de laatste zes Maanden voor den tyd der gewoone Eleftiën zouden open vallen, zoo als thans plaats had met den Burger A. de Both, benoemd Lid van het Departementaal Befluur van den Rhyn.

En gedecreteerd, voorfz. Misfive, in originali, te ftellen in handen van den Burger Reprasfentant Leemans , en verdere, tot voorfz zaak Gecommitteerden tot informatie.

Is geleezen eene Misfive van de Municipaliteit van Muyden, gefchreeven aldaar den 13. deezer ; om daarby geallegueerde redenen verzoekende, dat het Vertegenwoordigend Lichaam gelieve te bepaalen, dat by de aanftaande Organifatie van het Gemeente Beftuur. binnen gemelde Stad, daartoe drie Leden uit Muyden voornoemd, en twee uit Weesper Carfpel, zullen worden verkozen.

En gedecreteerd, voorfz. Misfive, in originali, te ftellen in handen van de Burgers Reprselèntanten Leemans, de Sotmaville, Verhees, de Kanter, Schejfer, Doelman, Scheltz en Kniphorst, om daaromtrent der Vergadering te dienen van confideratiën en advis.

Is geleezen eene Misfive van Commisfarisfen tot de Nationaale Rekening, gefchreeven alhier op gisteren; houdende, ingevolge van, en ter voldoening aan het Decreec van den 5. deezer maand derzelver confideratiën en advis op eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek van den 26. April 1.1, fub No. bevattende eenen voordragt, op. welke wyze het Salaris of Colleftloon der Ontvangers van de jongst gearresteerde Geldheffing, met de mees-