is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7ro 16" MEY 180a

vaste Goederen, den Armen toebehooren , te b leenen een capitaale fom van een duizend guldens, en vel op zoodanige Conditiën en Voorwaarden, (en op de vèrantwoordelykheid van de Kerkenraad van Charlois ) als ten meeste vourdeelen voor de Armen Kasfe kan gefch'e'en: wordende het verzoek in cas van non-reüslne van beleening, gedeclineerd en geweezan van de hand

En zal KxtraifJ deezes worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind der Bataaflche Republiek, om daaraan de noodige executie te geven.

Zullende dit Befluit, overëenkomftig bet 60. Articul der Staatsregeling, ter fane~tie worden gezonden aan deTneede Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, met en benevens" het in deezen uitgebragt Rapport. en de Stukken daartoe relatif, alles in originali.

Onderwerpende enz.

C. van FOK EEST. N. J. OKI1ÖYSEN. U. J. HU HER |b. van HAEFTEN. 'W. DOELMAN.

En heeft de Vergadering, om redenen door de voorfz. Commisfie aangevoerd, verklaard, dat 'er is onverivylde noodzaaklykkeid; en voords over de zaak ten principale zelve gedelibereerd zynde, heeft gemelde Vergadering zich met het voorfz Rapport geconformeerd, en het daarby voorgeflagen Concept-Befluic geadopteerd.

De Commisfie tot het werk der Penfioenen in een Committé generaal benoemd, by Decreet van den 24. Maart 1.1. verzogt zynde de Vergadering te advifeeren op eene in derzelver handen gefielde Misfive van het Uitvoerend Bewind van den 19. te vooren, fub No. *||; daarby ter voldoening aan het Decreet van den n. Fe^r deezes jaars advifeerende op de Requeste van Amhoni Jofeph Barquin , gepenfïoneerd Lieutenant, verzogt hebbende alnog op de Penfioen Lyst geplaatst;

en