Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r 13 3

Art. 36.

Niemand tot het Gemeente Befluur, of tot Gevolmagtigden , en alzo tot de huishoudelyke belangen zyner Gemeente geroepen, zal zich voor het in hem betoond vertrouwen zyner Medeburgers van die posten mogen onttrekken, dan om alzulke wettige redenen , als alleszins voldoende zullen geoordeeld worden door het Gemeente Befluur , en byaldien de gekozene vermeenen mogt door die uitfpraak bezwaard te zyn , zal hy zich deswegens aan het Departementaal Befluur , waaronder de Gemeente behoord , kunnen addresfeeren, hetwelk daaromtrent finaal zal beilisfen.

Art. 37.

Alle de gekozene, zo Leden voor het Gemeente-Befluur als Gevolmagtigden zullen aan de Munieipaliteiten, en vervolgens jaarlyks aan de Gemeente-Befluuren derzelver Credentiaalen , binnen vier dagen na de gedaane keuze toezenden; deeze zullen die door eene Commisfie uit hun midden, zo omtrent de form als omtrent de keuze doen beó'ordeelen, en in orde bevonden wordende, vifceren en registreeren.

Doch zo wanneer in de keuze, of in een of meer der gekozene, eenig gebrek mogt worden bevonden, zal de keuze , na gedaane voordragt van die Commisfie, door de Municipaliteit of het Gemeente Befluur worden vernietigt, en in gecombineerde Gemeenten de Plaatsvervanger van het uittevallen Lid, en in andere Gemeenten de Plaatsvervanger die de meeste ftemmen gehad heeft, worden opgeroepen om de plaats te vervullen.

Art. 38.

Indien ook de keuze van den Plaatsvervanger niet goed mogt bevonden worden, zal in gecombineerde Gemeenten een ander Perfoon moeten gekoozen worden, en in niet gecombineerde de daar aan volgende Plaatsvervanger moeten opgeroepen worden.

Arr. 39.

By voorvallende vacatures in het Gemeente Befluur, wordt met de opioeping der Plaatsvervangers op gelyke wyze gehandeld; deeze vervuilen in dar geval den tyd,

wel-

Sluiten