Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 JUNY i8so.

wind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier den 30 Meyl. J. fub. N°. af2; houdende, ingevolge van, en ter voldoeninge aan het Decreet van den 4 Dec. 1799 , deszelfs confideratien en advis op de Requeste van de Municipaliteit van Fierlinxbeek, gelegen in den zesden Ring van het Departement van de Dommel, daarby verzogt hebbende eene fubfidie uit 's Lands Cas, ter bekostiging van het maaken van een Sluis inw het Hatersbeekjè, even buiten de Capelle te Vertum, en het leggen van een Keerdyfeje aldaar, tot voorkoming van over* üroomingen, mitsgaders het maaken, opzanden en verbreeden van den Hollen Postweg of Heyrbaan, even boven Vierlinxbeek, beneden den Koorn VW termolen aldaar, en verder zo als by voorfz. Requeste en in de Notulen van den gezegden 4 December breeder ftaat vermeld.

En is, conform het advis van het bovengemeld Bewind, gedecreteerd, der Requeftranten verzoek, om de confequentien, die uit het verleenen van derzelver verzoek moeten proflueeren, mits deezen te declineeren en te wyzen van de hand.

En zal Exfract deezes worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, tot informatie, en ten einde de voorn. Municipaliteit hiervan te iaformeei ren.

Ts geleezen eene Misfive van het UitvterenA Bmind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier den 30 Mey 1. 1 , fub- N». houdende; ingevolge van, en ter voldoeninge aan bet Decreet van den 27 Maart te voeren, deszelfs bericht, confideratien en advis op de Requeste van Corntlis Witseveen, in qualiteit als Floreen Ontvanger ia het Diftrict van Lemfterland, verzogt hebbènC.4 ' de»

Sluiten