Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tl JUNY itoo. 4pi

zelve Bewind gedaan verzoek door Mr. C. A. Jordent, Ambtman onder Calmfckate, ten einde zekere in het laatst afgeloopen jaar door overttrooming onbruikbaar gewordene wegen . in het Distriet van Cclmfchate voorn, gelegen, voor rekening van den Lande mogten worde gerepareerd.

En de twtede en derde leezing van voorfz. Misfive, op den 9 deezer en heden gefchied zynde.

Is gedecreteerd, voorfz. Misfive, met de door het Uitvoerend Bewind overgelegde Requeste in originali te (lellen in handen van de Burgers Reprjefentanten van Halt, Leemans, Scheffer, Dolman en Ltwe, om deswegen der Vergadering te dienen van confideratien en advis.

By rofumtie gedelibereerd zynde over eene Misfive van van het Uitvoerend Bewind der Bataafiche Republiek, gefchreeven alhier den 26 Mey laatstleden, en den 4 Juny daaraanvolgende alhier ter Vergadering voor de eerjlemaal geleezen, houdende, ingevolge van, en ter voldoening aan het Decreet van den 8 April deezes jaars, dezelfs confideratien en advis op de Requeste van Willem van Bruggen, Inwooner der voormalige Heerlykheid Leur, daarby verzogt hebbende, dat de Ontvanger De Bruin, te Nymegen^ mogte worden gequahficeerd des Suppliants nog verfchuldigde Pachtpenningen, als gewezen Pachter van het Befaay en Hoorngeld van Groentbeek en Maalden, kwyt te fchelden.

En de tweede en derde leezing van voorfz. Misfive op den 9 deezer en heden gefchied zynde.

Is gedecreeteerd, de vooifz. Misfive, Requeste en Bylage in originali te ftellen in handen van de Burgers Reprafentanten Okhuyzen , Auffmorth Gg 3 en

Sluiten