Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ip JUN Y 1800.

8,57

En zal Extract deezes worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffchu Republiek, tot informatie.

By refumtie gedelibereerd zynde over eene Miffive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier den 7 Juny laatstleden, fub N". ff, en den n daaraanvolgende ter deezer Vergadering geleezen; houdende, ingevolge van, en ter voldoening aan het Decreet van den 1 April te vooren, deszelfs confideratien en advis op de Requeste van J. van Os, woonende te Leeuwaarden, daarby andermaal ver. zogt hebbende, met een militair gagement, douceur cf gratificatie te mogen worden begunstigd

En de tweede en derde Jeezing van voorfz. Misfive op den ió deezer en heden gefchied zynde.

Heeft de Vergadering conform het advis van het bovengemeld Bewind bejlooten, des voornoemden Suppliants verzoek in zo verre in deezen te accordeeren, dat aan hem worde gepermitteerd, om zich ter bekoming van het" gewoon gagement te adresfeeren aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, Departement van Oorlog, ten einde daar op, na vifitatie by het Bureau van Gezondheid, en door hetzelve te geven Attest, nopens den aart van des Suppliants ongemak, te worden gedisponeerd volgens bevind van zaaken.

En zal Extract deezes, met by voeging van de voorfchreeve Requeste en Bylagen in originali, worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek*

En gelyk Extract aan de Commisfarisfen tot

de

Sluiten