is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

934 23 JUNY xSöö.

kisten Thee, door den Franfchen Kaper le Per* feverant prys gemaakt.

Ten tienden: dat van den 1% Juny jongstleden, (■bekrachtigd den 19 daaraanvolgende, met onverwytde noodzaaklykheid,) waarby aan Diaconen der Nederduitfche Gereformeerde Armen van den Haag provifioneele furcheance van procedures is verleend enz.

Ten elfden: dat van den 18 Juny laatstleden, f bekrachtigd den 19 daaraanvolgende, met onverwylde noedzêaklykheid) waarby J. P. de Ruyter provifioneel is verklaard diligent, wegens deszelfs te doene fournisfementen in de onlangs gearresteerde heffing.

Ten twaalfden: dat van den 17 Juny laatstleden (bekrachtigd den 19 daaraanvolgende ) met onverwylde noodzaaklykheid) betreffende het Collecteloon der Ontvangers van de drie per cents heffing, by wyze van voorfchot op de bezittingen.

Ten dertienden: dat van den 18 Juny laatstleden, (bekrachtigd den 19 daaraanvolgende, met onverwylde noodzaaklykheid) waar by op verzoek van Provo Kluit, W. jf. Heeren en anderen, bet Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek wordt gelast, cm te zorgen, dat de voor ultimo Augustus eerstkomende over den jaare 1799 vfr" febènen interesfen op de door het voormalig Intermediair -Adminiftratif Beftuur van Bataafsch Braband, afgegeven recepisfen van Oorlogfchaaen, worden uitbetaald. ^