is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L *7 1

onzedelykheid heeft , als redelyk , verflandig, ja zplfs ais lofFelyk en geoorloofd, zoude kunnen houden; —— De Supp. met dat eigen argument, ook zoude kunnen demonftreeren, dat, na de aanneeming der Staatsregeling de misdaaden van Sodomie , Bloedfchande , Overfpel, Veelwyvery, Lenocinium en foortgelyke aan elk en een eigelyk vry gelaaten en geoorloofd zyn; — om dat ook deeze daaden alleen als immoreel en n isdaadig gehouden zyn geworden, op grond van de Goddelyke Wett< n en vermaaningen daar tegen; om dat zy niet direcl de Maatfchappy, of de Jura Perfecta van Derdens beleedigen, en om dat het eindelyk niet aan voorbeelden mangelt, dat geheele Volken, welke van het licht der openbaaring ver? ftooken zyn, en andere denkbeelden van zedelykheïd hebben, dan wy, die daaden in hun midden tolereeren, ja zelfs geoorloofd rekenen.

Maar wie ziet niet uit de eenvoudige voorftelling van dit raifonnement, hoe zwak dat fystema z$ door den Supp. gevoerd wordende; en dat niet de questie over de moraliteit of immoraliteit van eene daad, en de Leeringen van eenige Godsdienftige Gezindheid dien aangaande, den grond opleveren, waarom die misdaad in de Maatfchappy moet worden geftraft: — maar dat de aigemeene, en als een Volksbegrip erkende nadeelige gevolgen, welke zulk eene daad voor de Maatfchappy hebben moet, en de begeerte om die kwaactc gevolgen te vermyden of voortekomen, den voornaamen grond opleveren, waarom zulk eene daad als ondraagelyk in de Maatfchappy, en mitsdien als misdaadig en ftraf baar wordt gehouden: ja dat daar in het principaale fundament geleegen is, waar op zulk eene daad onder de clasfe van misdryven wordt gebragt; — en dat, dienvolgende, eene Maatfchappy, welke de behoorlyke opvoedingder Kinderen, de uitbreiding der Familiën, de ver* meerdering van haare bevolking, de confervatie van inwendige rust, en den aanwas, van zedelykfceid en deugd, als zoo veele zaaken befchouwd, waar door haare banden verfterkt worden, alk daaden geftraft wil hebben, welke haare voorfcU. bedoelingen ondermynan; en alzoo, zoo> wel de misdaad van Blasphemie, als die van Overfpel, Veelwyvery, Bloedfchande en Sodomie.

Dan waar ia moet die ftraffe beftaan?

E 3, Is