is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

si JULY ï8oo. S79"

en Lande te accordeeren een Jaarlyks penfioen van drie honderd Guldens, ingaande met den dag ■ op welke hy van gemelde zyne Bediening zal worden ontflagen , ongepraejudieerd de deliberatien des Vertegenwoordigenden Lichaams over de propofitie, door den Burger Repraefentant de Sonnavi.-" Ie nopens de bepaaling der penfioenen gedaan. ■ . '

En zal Extract deezes, met byvoeging van voorfz. Requeste en Bylagen, in originali worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, ten fine van extcmïe, cn gelyk Extract aan Commisfirisfen der Nationaale Rekening, beide tot informatie.

Zullende dit befluit, overeenkomftig Art. 60 der Staatsregeling, aan de Tweede'. Kamer ter bekrachtiging worden gezonden , met overlegging van het in deezen uitgebragt Rapport, en alle de ftukken daartoe relatif in originali.

By refumtie gedelibereerd zynde over het Rapport van den Burger Repraefentant de Sonnciville en verdere by Decreet van den 17 January 1-99, Gecommitteerden ten examen van eene Misfive vanhet Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek van deni 2 te vooren , fub No. 54 ; daar nevens ter voldoening aan het Decreet van den 10 December 1798 ingezond ar hebbende, het by hetzelve Bewind gerequireerd bebericht van de Municipaliteit van 'sGravemtkr, op Je Requeste van Jan Blom zich beklaagd hebbénde over de berooving van deszelfs Stemrecht.

"En zvnde het 'voorfz. Raoport op den 9 July laatstleden alhier ter Vergadering uitgebragt, en in de Notulen van dien dag'geinfereerd.

Ee de tweede en derde leezing daar van op den 15 daaraanvolgende en heden gefchied zynde.

Lil 5 Heeft