is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fC 47 )

lyk my niet onwaarfchynlyk voorkomt; het zy dezelve ten dien einde .met eenige toelage uit de Nationale Schatkist zou moeten gefubfidiëerd worden. Deze lom nu, hoe zeer op zich zeiven befchouwd aanmerkelyk genoeg, is echter, wanneer men ziet op de groote nuttigheid, door dezelve te weeg te brengen in der daad gering, en kan onder de noodzakelykffe en heilzaamfte' uitgaven gerangfchikt worden; terwyl ik hier nog zou kunnen by voegen, dat ook geheel onbezoldigde Departementale Scboolbeftuuren, uit hoofde van reiskosten , verteeringen buiten de plaats hunner woning, fchryflonen en andere onvermydelyke uitgaven , altyd pecuniëele opofferingen , ten minlten ter helft van het geen thans door my geë'ischt wordt, zouden na zich flepen; ten ware men verkoos , alle de Leden uit een en dezelfde Stad .of Plaats te benoemen, geenerlei plaatsveranderingen, fchool-bezoeken en dergelyke diensten van hun te vorderen, en in 't generaal hun geene bezigheden op te leggen, die eenig aanmerkelyk tyd verlies of moeite kosten. Ja! indien het myn oogmerk geweest ware, eene ydele vertoonifig te maken, zoude ik nebben kunnen voorftellen, dat de School-Opzieners , gelyk zy ftraks door my omfchreven zyn, geenerlei Tractement zoude genieten, maaralleen de faculteit hebben om by Schoolbezoeken en onderlinge byeenkomftem, Reiskosten, Daggelden en Vacatiën, als mede den loon van een of meer Schryvers te dtclareeren; doch, ik ben overtuigd, dat als dan de onkosten, op het allerminst gerekend, even hoog zouden geloopen zyn, terwyl men daarënboven, van Menfchen op zulk een voet aangefteld, nimmer vergen of verwagten kan, dat zy met genoegzaamen iever of geestdrift, hun Post zoude waarnemen, nog hen brengen onder een volkomen verantwoordelykheid.

Ik twyffel derhalven geenzins, of het Vertegenwoordigend Lichaam zal deezen Voorflag, omtrent de inrichting en aanflelling van Depaftementaale School-beftuuren, wel willen agreëeren, en ik neem de vryheid hier by aantemerken, dat het van de uiterfte nood/aakelykheid is, dat deeze School-befluuren ten fpoedigften in werking worden gebragt, dewyl niet eerder dan na de aanftelling van gequalificeerde School-opzieners door de D ge-