is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

285 6 AUGUSTUS 1800.

Verponding, in alles conform hec Plan, hetwelk in den gepasfeerden jaare, tot diergelyk einde, door het Vertegenwoordigend Lichaam is geapprobeerd geworden.

En gedecreteerd: de Municipaliteit voornoemd met derzelver verzoek mits deezen te renvoyeeren naar den duidelyken letter van den 154. Articul. der Acte van Staatsregeling.

Zullende ExtracT deezes worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, ten einde de Municipaliteit van Botterdam, hier van te informeeren.

Is geleezen eene Misfive van het Gemeente-Beftuur van Montfoort, gefchreeven aldaar op gisteren; daarby verzoekende restitutie der Bylagen, geannexeerd geweest aan deszelfs aan deeze Vergadering , op den 7. en 15. January 1790 , geadresLerde Misfive.

En gedecreteerd: het verzoek by voorfz Requeste gedaan, mits deezen te accordeeren; en dienvolgen de den Secretaris te authorifeeren, de voormelde Stukken te extradeeres.

Waarvan, by ExtracT deezes, met toezending van voorfchreeve Misfive, in originali, zal worden kennis gegeven aan den Burger, Secretaris Aubert.

Is rreleezen eene Misfive van Preefident en Schepenen van Tholeh en Schaker lo, gefchreeven ter eerstgemelde Plaats den 1. deezer; daarby san de Vergadering fubmitteerende eene Nominatie van vier Perfoonen, ten einde daar uit één door het Vertegenwoordigend Lichaam genomineerd worde, ter vervulling van eene by hetzelve Collegie extee-

rendt