is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 AUGUSTUS i8eo. 287

rende vacature, beftaande dezelve Nominatie uit d» burgers:

Jan Pieter Harink, Abraham Sorber, David Durée, en Jac&b Meerman.

En is voorfchreeve Misfive gehouden in advis, tot aanftaande Vrydag den 5». deezer, wanneer uit bovenftaande Nominatie by deeze Kamr- een tweetal zal worden geformeerd.

Is geleezen eene Misfive van den Eerften Schryver p. A. Amelander, gefchreeven re Tinter den, in Kent, den 18. July laatstleden; daarby, na sffénëtfing van den elendigen ftaat, waar in hy zich met zyne Krygsgevangenen in Engeland bevindt, verzoekende, dat 'er fpoedige maatregulen mogen worden ■beraamd ter hunner verlosfing; en dac inmiddels aan hun moge worden toegevoegd een gedeelte van dac geene, hetwelk zy zederc lange te vorderen hebben.

En heeft de Vergadering, offchoon dezelve Misfive, welke de ftrekking heeft van een Request, niet gemuniëerd is met een behoorlyk Zegel, in aanmerking nemende de fituacie van den Requescrant, gedecreteerd: dezelve, in originali, te zenden aan het Uitvoerend Bewind, om daarop het r.oodig reguard te ftaan, overeenkomftig het Decreet, by hetwelk voorzien is in de te gemoeckoming der in Engeland zich bevindende krygsgevangene Mariniers.

Is geleezen de Requeste van M. J.Qeiting, Koopman te Amfterdam; daarby, met allegatie van redenen, verzoekende permisfie tot den uitvoer, in di-

veffe