Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$5 AUGUSTUS 1800. 1075

E» gedecreteerd: de voorfz. Requeste, in originali, te zenden aan het Uitvoerend Bewind, zoo tot informatie, als om ten fpoedigften op het ten deezen gementioneerd Request der Vergaderinge te advifeeren. [zonder rejumtie.~\

Is geleezen de Requeste van Teunis Heule, voor deszelfs Comptoir van Negotie, canteerende op de Firma van Heule , Visfer en den Beer; Johannes Jacobus Froon , voor deszelfs Comptoir van Negotie, canteerende op de Firma van Froon en Loncq, en Gerrit Beukers, alle Kooplieden te Schiedam; daar by verzoekende authorifatie op een Commis Collecteur, aldaar, om aan de Supplianten te restituëeren de door hun in den gepasfeerden jaare geconfigneerde penningen veor zekere quantiteit Genever, gelaaden geweest in zeker Schip, en gedestineerd naar de Pekel A., dan welk Schip by de jongfte invafie derEngelfchen is genomen geworden.

En gedecreteerd: de yoorfz. Requeste, in originali, te zenden aan het Uitvoerend Bewind, om daar op naar bevind van zaaken te disponeeren.

ïs geleezen de Requeste van Cornelis de Jong, Capitein ter Zee, ten dienste van deeze Republiek; daar by te kennen gevende, dat hy Suppliant geïnformeerd is geworden, dat hy door den Hoogen ZeeKrygsraad alhier, ter zaake, by de voorfz. Requeste gemeld, by Sententie zal worden verklaard, onwaardig om den Lande te blyven dienen, en van alle zyne Charges vervallen, met condemnatie, orh op een van 's Lands Schepen met het Zwaard over het hoofd, door een der Provoesien, te Worden geftraft, endaar na geconfineerd tot de algemeene vreede; en voorts V v v 4 na*

Sluiten