is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 SEPTEMBER iBoo. 103

wind der Bataaffche Republiek; gefchreeven alhier den 30, Augustus laatstleden, fub Nis. 'ff.; daarby, ten gevolge van 't Decreet van den 24. July laatstleden, favorabel advifeerende op de Requeste van de Mnnicipaliceit van Hogemierde, Lagemierde en Hulfel, in het Departement van de Dommel, by het zelve hebbende te kennen gegeven, dat by Decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 7. February deezes jaars, op de Verponding van 1798. is geremitteerd.

Aan Hogemierde . . ƒ 107 - 9 - 5

Lagemierde . . 87 - 10 - 1*

Hulfel . . . 302 - 5 - Ó

Als mede aan Hulfel daarenboven op de Beden . . 33 • 3 • 4

En voorts verzogt, dat ook'aan dezelve over den Jaare 1799.1de gemelde Verpondingen Beden mogten worde» geremitteerd.

En gedecreteerd: voorfz. Misflve en Requeste, in originali, te Hellen in handen van dc Burgers Repraïfentanten Verhees, Cuypers ea Leemans, om, deswegens der Vergadering te dienen van confideratiën en advis.

-. Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier den 30. Augustus laatstleden, fub N». ; daarby ter voldoeninge aan het Decreet van den 4 July deeaes jaars.* overleggende, hec van de Municipaliteit van Amfterdam gerequireerd Bericht, op de Requeste van jan Wallrab, gewezen Chercher aldaar, ziek beklaagd hebbende over de omzetting yan zyaea Post;

G 5 c*