Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xaakt, hier op in fubftantie neder komende, dat buiten iiitdrukkelyke en fchriftelyk Confent van Ouders of Voogden , geene Obligatiën, Promesfes, Acceptatiën of Wisfèlbrieven, Schnftelyke Contracten van Koop of Verknop, c; a -'ere foortgelyke Schulderk?ntenis(ën , Stipuiatiën, ef Engagementen roet minderj rïge Studenten aangegaan, zoude valide zyn, ten zy dezelve voor Commisfarisfen van de Vierfchaar met kennis van zaaken warer gepasfeerd , en vervolgens ter Secretarie van voorfz. Viericbaar geregistreerd. Dan het blykt niet, dat, na dat dit advis by de Staten was gemaakt Commisforiaal, aan derzelver Gecommitteerden tot de zaken van de Juftitie , met Commisfarisfen van den Hove, daarop iets verder gevolgd, of zelfs het gem. Befogne immer gehouden zy, waaruit naar de toenmalige wyze van de zaken te behandelen , met grond kan worden opgemaakt, dat in het onderwerp zelve zwarigheden zullen gevonden zyn, die het raadzaam deden achten deswegens geene voorziening te doen.

En in de daad , hoe plaufibel de evengemelde Voordragt in het eerfte alpecl moge voorkomen, bevindt men echter, by een nader inzien, dat zy in de gevolgen eene ftrekking zou hebben, om alle Engagementen door minderjarige Studenten aangegaan, op losfe fchroeven te ftellen, en derzelver effective krachtin volkomen onzekerheid te brengen. Immers door het pasferen van zondanige Engagementen met voorkennis en toeftemming der Univerfiteits Vierfchaar, zou niet worden uitgefloten het middel van reliëf of reftitutie in integrim, hetwelk aan alle minderjarigen, Ook met Confent hunner Voogden gecontracteerd hebbende, co peteerd, en 't gebruik van dat middel zou te veelvu! igerzyn, naar mate de Profesforen, die de Approbatie verleenden, dikwyls ja byna altyd, zounen misfen die volkomene kennis van zaken en omftandigheden, ten aanzien der gegoedheid van deeze hunne quafie Pupillen, die een waar Voogd altyd heeft en moet hebben, om zyne admimflratie daar naar in te richten, en naar mate hier door menig Contrrct, fchoon by onkunde of misleiding geapproheerd, echter naderhand by reliëf geïmpugneerd zou worden , tot groot nadeel van Crediteuren en onfcbuldige Houders van zulke engagementen, die in deeze Republiek

veel-

Sluiten