Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is SEPTEMBER ï&oo. 373

het verzoek ten principaale niet uit deszelfs geheel geraake, verklaard, dat 'er is onverwylde noodzaaklykheid, en voords daadlyk befl oten, by deezen te furcheeren alle Procedures van Executie, welke door de Cornmisfie van Onderzoek, onder welke de voorn. Suppliant resforteert, mogelyk reeds zyn of zouden mogen worden geëntameerd, ter zaake van opleggng der bovengemelde boete, in welke de Suppliant d>or dezelve Cornmisfie is gecondemneerd geworden, en zulks hangende de deliberatien des Vertegenvvoordigenden Lichaams, over de bovenftaande verzoeken, ten principaalen.

En zal Extract deezes, worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, om hier aan de nodige executie tegeeven, en gelyk Extract aan de Commisfarisfen tot de Nationa'e Rekening, tot informatie.

Zuiiende dit Befluit, overëenkomftig het 60. Art, der Staatsregeling, ter bekragtiging worden gezonden aan de Tweede Kamer, met en benevens voorfz. Re Queste en Bylagen, in originali.

En is voords gedecreteerd: [na de bekrachtiging van bovenftaand Btfluit ] gemelde Requeste en Byiage , in originali, te zenden aan het Uitvoerend Bewind, om, met terugzending derzei ven, betreklyk de verdoeken ten principaale, der Vergadering te dienen van confideratiën en advis. (zonder refumtie.)

Ts geleezen de Requeste van Jan Pieter Breiden* hach, voorheen Lt. Colonel ten dienften deezer Landen, thands gepenfioneerd als Capitein met ƒ 8t o:'sjaars, om daarby aangevoerde redenen verzoekende, dat het voorfz Penfioen moge worden verhoogd, en by wyze van Gratificatie gebragt, op dat van Major, ad f ióoo:. 'sjaars.

En

Sluiten