Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

374 ift SEPTEMBER 1800,

En gedecreteerd: de voorfz.Requeste en Bylagen, in originali, te zenden aan het Uitvoerend Bewind, om, met-terugzending van dezelven, deswegens der Vergadering te dienen van confideratiën en advis.

Is geleezen de Requeste van" G. J. Enfering, en anderen , alle Pachters van Tiénden, behore' de tot de Domeinen van het voormalig Gewest, Gelderland; daarby verzoekende, dat het Vertegenwoordigend Lichaam aan hun Supplianten zoodanige Remisfie van Pachtpenningen , wegens de by hun gepachte Tienden gelieve te accordeeren , als be vonden zal worden geëevenreedigd te zyn aan de febade welke den feilen' Vorst, aan derzelver te Velde ftaandeBoekwyt in de maand July 11. heeft veroorzaakt.

.En gedecreteerd : de voorfz. Requeste en Bylage,z« originali, te' zenden aan het Uitvoerend Bewind , om, met retugzendirg van dezelve, deswegen? der Vergadering te dienen van coufidefatiën en advis.

r . <l SfO 013-U*p < '1 ».'pivifl-'Jj ^ JUUiiL Ötli.-i]<!JVuS (liv

Is geleezen de Requeste van P. vanBeysteryeldt, en anderen, allen Ingezetenen van de Dorpen Gilze en Ryen, en baarle Nasfau, Pachters der zoo genaamde Thoorenfche Tienden, in gemelde Gemeentens gelegen; daarby om aangevoerde redenen verzoekende, dat het Vertegenwoordigend Lichaam aan hun Supplianten zoodanige remisfie' van Pachtpenningen wegens de by hun gepachte Tienden, gelieve te ac cordeeren, a!s bevonden zal worden geëvenredigd te zyn aan de fchadens, welke den feilen Vorst in den nacht tusfchen 14 cn 15. July 11., aan derzelver te Velde ftaapde Boekweit heefc veroorzaakt. r3 • En

Sluiten