is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ia SEPTEMBER 1800. ?ot

By reuimtie gedelibereerd zynde, over eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Re" publiek; den 8. September laatstleden, fub Nis. g.» enden ii. daaraanvolgende, ter deezer Vergadering geleezen; houdende, ingevolge van, en oer voldoe*ninge aan het Decreet van den 17. April te vooren, deszelfs confideratiën en advis, op de Requeste van Sander van der Wedden, Pachter van de zogenaamde Hertogenweerden, gelegen onder Weurt, in den Ryke van Nymegen; behoorende tot de Domeinett van het voormalig Gewest Gelderland; daarby verzogt hebbende:

i°. Eene convenable Remisfie, wegens de over den jaare 1799., by hem in voorfz. relatie nog verfchulcfigde Pacht ■ Penningen.

2°. Permisfie tot bebouwing van de ten Requeste vermelde zes Mergen Lands, en om dezelve, geduürende twee jaren met Haver te bezaayen. En

3°. Prolongatie vtin de hierbovengenoemde Pacht, voor den tyd van zes of drie jaaren.

En de tweede en derde leezing van voorfz. Misfive op den 16. deezer en heden gefchied zynde; heeft de Vergadering, conform het advis van het bovengemelde Bewind, bedooten: met opzicht tot des voorn. Suppliants eerfte en laatfte verzoeken, aan denzelve.

Foor eerst: by deezen te accordeeren een derd© Remisfie der voorfz. Pacht - Penningen over den Jaare 1799. En

Ten tweeden-, prolongatie derzelve Pacht voor de eersckoomende drie jaaren, en zulks onder dezelve Conditiën, als waar voor hy die thands heeft, mits ftellende, op nieuw, ten behoeve van den Rentmeester