Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 6 )

J,

«vallen, waar een gedeelte der geftatuëerde boete aan den r Lande, een ander gedeelte aan den aanbrenger , of die de ' calange doet, worden toegekend, vryftelling van dezelve Z mogen verleenen, en echter zal het aan diergelyke voor- * beelden niei ontbreeken, indien men zich de moeite gee« ^ ve, de Staats- Registers na te zien.

Het Hof fchynt ook, eenigzints het zwakke van dit ar- w gurneut gevoeld te hebben, want hetzelve vraagt nader- ■ hand, hoe het met de gereezene kosten zoude gaan, in- • dien het verzoek al eens konde worden toegedaan, want : dat dan maar kwytfchelding van de geïncurreerde poe- ■ naliteit geaccordeert zoude worden; trouwens, indien i ÏL het Verteaenwoordigend Lichaam de geïncurreerde boete : * niet vermag kwyt te fchelden, waar toe dan de voorfz. vraag, opzichtens de kosten, wanneer aan de Supplianten : remisfie van potnaliteit verleend zoude worden.

Ev^n min kunnen wy als een voldoende tnotif voor een i ce declaratoire dispofitie in deeze aanneemen, de confide- • f, ratiën van meergemelde Hof: dat het verzoek der Suppli- > anten zoude zyn gedaan , lang na dat de calange was l; peexphicteerd, enz. Het ftr.nd immers de Supplianten vry, • zien <e a resfeeren, dan wanneer zy goedvonden ; en daar: 1 de adresfanjen, meest allen (zoo zy zeggen,; eenvoudige < " en onkundige Lanoheden zyn, waar vaneen met gering\ >« gedeelte noch leezen noch fchryven kan, (hetgeen door ilr het Hof niet is tegengeiproken,) was 'er niets natuur-ii';4 lyker, dan dat zy eenige tyd nodig hadden, omi met kundigere en in's Lands Wetten ervaarene Perfoo.j u< nen, te fpreeken, ten einde te weeten, wat zy in hum ™ geval behoorden te doen. J Bv deeze zouden wy nog voor onze verdere confidera-r'1,1; tiënkunnen voegen, dat de Suppl. zoo als wy reeds in het be-11"1 gin van dit Rapport gezegd hebben, geen verzoek deeden::Etl voor hun eigen privé, intrest of belang, maar tot vvelzyn' r«' der Gemeente in 't byzonder, en ook, hoezeer indirect ,t 1 ten nutte van het algemeen; en dat deSuplianten, derzelvere!11 Verzoek uit dat oogpunt befchouwd, te recht, naar onsijij"1 inzien, bevoegd waren hunnen voordragt of recommandatie;|JK van een verdienftelyk Ingezeeten, aan de Municipaliteit,ii;;!£l mondelings, en in Peifoon te doen, in welk gevat dain ïï geen termen tot een calange zouden hebben plaats gehaMi*

Sluiten