is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C M )

a. Dat hy daartoe alvoorens Brieven van Creiitie als Notaris aan het Vertegenwoordigend Lichaam zal verzoeken, hetwelk, by uitfiuiting van alle andere Geconftitueerde Machten en Collegien, ter verleening derzelve alleen competent is.

b. Dat hy ten dien einde zal produceert een Certificaat van de Municipaliteit zyner woonplaats, ten bewyze van zyn Eerlyk en onbefproken gedrag, mitsgaders een Declaratoir, dat hy den vollen ouderdom van vyf-en-twintig Jaaren bereikt heeft.

e. Dat hy alvorens door twee of meerdere Commis larisfen van het Gerechtshof, waaronder hy hoord , met de meeste nauwkeurigheid en oplettenheid geëxamineerd, en op onderfcheiden vragen, de Notarieele functie betreffende, onderhouden zal worden; welk examen ten ftipften aan de refpective Gerechtshoven word aanbevolen, ten einde het Vertegenwoordigend Lichaam gecerlioreerd , en overtuigd worde van deszelfs genoegzame kundigheden en ervarenheid. ,

d Dat hy, na bekomene Brieven van Creatie als Notaris dezelve zal exhibeeren aan het Gerechtshof waaronder hy hoord, en voor welkers Commisfarisfen hy zyn examen heeft ondergaan , en ter Griffie aldaar doen registreeren, mitsgaders in banden van hetzelve zal afleggen den gewoonen Eed daartoe (taande.

e. Dat hy, alvorens tot de Notarieele Practyk te worden toegelaten, zyne Brieven van Creatie, alsmede het Declaratoir van het Gerechtshof, ren bewyze dat hy voor hetzelve den behoerlyken Eed heeft afgelïgd , aan de Municipaliteit zyner Woonplaats zal vcrtooiien, en ter Secretarie doen registreeren, ter einde aldaar zyn Notarieel Bureau te vestigen.

ƒ Dat deszelfs Notarieele Registers en Actens ten allen tyde onderworpen zullen zyn aan het toezicht en vifitatie van het Gerechtshof, of wel van alle andere daartoe gequaliflceerde Perfoonen , ingevolge de Wetten, Refolutien Sn Ordonnantiën, in de

IC.