Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«3» 17 OCTOBER 1800.

den Agent van Financiën te hebben gcreqmrcerd vr,'daan het Bewind zegt daarby (onder anderen)' dat

" OnHhaai' ,WaS ' dac ck CommiSfie"vaa

„ Onderzoek naar dc Heffing van 30 November 1708' „ m' den 7 Ring van bet .Departement de Texel de „ bekeuring yan ƒ 1000 wel te recht had t gedaan daar » ilct na, behoorlykc optekening des boedels 'over„ tuigend]bleek, dat zy die op ƒ10,000 te weinig „ tauxcerd hadt. b b

Dat echter de aangevoerde redenen (hier boven „ omfchrceven) ter haarer verfchooning byeebran » him .ZCCJ Avaarrchynclyk waren voorgekomen „ vermits de omftandigheden, en eenvoudigheid van „ deeze hoogbejaarde Vrouw het zeer geloofbaar „ maakten, dat zy, door misverftand vaa het 16 Art „ der Publicatie van 30 November 1708 heeft «V „ dacnt haare Goederen te mogen tauxeeren naarder piys die tc vooren daar voor was hefteed „ Dat de Requestrante niet kan geacht ' worden „ zien opzettelyk of ter kwaader trouwe te laag e „ hebben gequotileerd, immers dat er in deezen witi„ abale omlbndighedcn voorkomen, die het Be\\i.,d „ favorabel voor haar doen advifeeren".

Na dit alles gepraemittcerd te Hebben , zullen wv deden ^ ^ °m Ul ^deratieu mede lc Wy zyn met het Bewind van gevoelen, dat er in dit geval termen voor handen zvn, om den Letter der Yvct te kunnen mitigeeren, daar er nergens van nee boos opzet of kwaade trouw va i dc Requestcaute confteert, en m zodanige gevallen wel eens mcèr gunstige dispofiticn van deeze Kamer zvn renomen op grond aus van een en ander vinden "wy ons' onbezwaard, om aan Ul. het volgend bejluit voor te

. De forjle Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaficnen Vo;ks, gehoord hebbende het Rapport eener Perionede Commi.iie, in wier handen by bejluit van 7 October was gefteld eene Misfive

van

Sluiten