Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$2*2 'ii Ö CT O B E R ifetti

En zal hier van by Extract deezes worden ter: 'nis gegeven aan gemelde Vierfchaar.

Is geleezen de Requeste van Cornelis Buys en 'Abraham Schoon, woonende te Haarlem; daarby om geavanceerde redenen verzoekende > dat aan ieder van hun als Tambours der Gewapende Bur-^ germagt binnen , dezelve Stad, wederom als voorheen uit Lands Cas moge worden geaccordeerd/ de fomma var. ƒ 5--:-:, en zulks tot dedommagcrnent voor het geene zy by de nieuwe Organifatie der Gewapende Bwrgermagt binnen de Bataaffche Republiek komen te lyden.

En gedecreteerd voorfz. Requeste in originali te zenden aan het Uitvoerend Bewind der Bataaf4 fche Republiek, om, met terugzending van hetzelve, deswegen der Vergadering te dienen van bericht, conliderati.cn en advis.-

Is geleezen de Requeste van de Municipaliteit: der Gemeente Gas/el, gelegen in den zesden Ring van het Departement van de Dommel; om daarby geallegucerde redenen verzoekende, dat zeker door "gemelde Municipaliteit in den Jaare 1798 begaan erreur, door al toen op de lyst der Franfche Adfignaten, in plaats van op die der Requifitien te hebben opgegeven eene fomma van/1749-8 voor in den jaare 1794 gepresteerde hand- en fpandicnften en betaalde vacatiën aan opzichters', moge worden geabfoiveerd,' en dienvolgende de Finaucieele Commisfie over het voormalig Gewest Bataafsch Eraband geauthorifeerd, om de voorzegde abulivelyk opgegevene dienden al nog ter bovengemelde fomma aan te neme», even als ware

£ulks

Sluiten