Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

so«s *4 OCTOBER xïoo:

en de tweede en derde leezing daar van te bepaalen op aanftaanden Maandag den 27 October.

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier den 21 deezer, fub No. 'ff; daarby, ter dispofitie van het Vertegenwoordigend Lichaam overleggende de door het Departementaal Beftuur van de Eems aan hetzelve Bewind gezondene Requeste van Mr. D. H. Andre Gz., woonende te Leeuwaarden, daarby, gemunieerd met een favorabel attest van het Hof van Juftitie in het voormalig Gewest Friesland, verzoekende brieven van creatie als Notaris.

En is goedgevonden en verftaan, de tweede leezing van de daarby overgelegde Requeste te bepaalen op aanftaanden Maandag den 27 Oftober*

Is o-eleezen eene Misfive van het Uitvoerend Rewind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier den 21 deezer, fub No. daarby, tenge¬

volge van het Decreet van den 8 deezer maand, declinatoir advifeerende op de Requeste van G. Creemers, en anderen, refpe&ivelyk Pachters der Impofitien op de Wynen, den Azyn en de Zeep, on het Beestiaal en de Tabak, over de Stad en het Scheependom van Nymegen, wegens het Pachtfaifoen, ingegaan den 1 July 1799, en geëxpireerd ultimo Juny 1. 1-; verzoet hebbende remisfie der door hun uitgeloofde Pachtpenningen, of wel dat zy mogten worden verklaard in deezen te kunnen volftaan met de betaaling van zodanige Penningen, als werkelyk door hun zyn ontvangen en te boek gefteld, des noods o ider productie hunner gehou-

de-

Sluiten