Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

614 NOVEMBER. 1800.

gatien door wylen Juffrouw Marretje van der Meer, Weduwe van wvren Adriaan Bont, by haar .Testamen'-, de dato den 9 fëfy 1728 gemaakt, aan de Kerkte Ob lam bcl'prooken , en den 9 April 1731 door de Executeuren van het Testament aan de Kérknieesteren van Obdam overhandigd. lB"fl02,) 1 wet (lukken Lands, genaamd de Kètkengriedt en Eiayboom , waar van net eerfte zynde oorfprongefyk de zogenaamde Klaa%z. Jans Griedt, door den Eigenaar aan de Kerk tfe Obdam zoude zyn ' befprooken, en hei. andere de Klayboom genaamd, aan de Kerk voornoemd zoude zyn gelegateerd, vn ingeval de Kerkegoederen mngren worden aangetast, aan de Armen te Obdam. De bewyzen, hier voor bygebragt, befhan, ten ->anzien van de Obligatie, in een authentieke Cepia Quitantie, waar uit de ontfang derzelvcr, by Kerkmeesteren van Obd'm, uit de handen der Executeuren van het vooifz. Testament geblykt; en wat aanbelangt de Landèryen , door de Landleggers zogenaamd , en een extrnét uit het Stuk- of Landboek vrrn Obdam geconieerd naar de principale in den Jaare 1670, luidende: tri Littera 12 de Kerk, vooreind van de Griedt aan de Wegh, ^an Jan Klaas: befprtoC' ken.

In het Plan van fchikking, door de Municipaliteit ontworpen , wordt van deeze Obligatie en de Landen geene melding gemaakt, maar uwe Commisfie heeft deeze Goederen in het Befluit geinfereerd, om dat zy dezelven vond onder de opgave van de Baten, tot de Kerk behoorende, zonder dai het ihaar uit de (tukken, welke toen behandeld -wier-len , kon geblyken, hoe of het met den eigendom, welken nu door Gereformeerden wordt gepretendeerd gelegen was.

Imm-ichen komt de onderhevige questie hier op neder, of Legaten, bevorens aan de Kerk gemaakt, moeten geregend worden aan deGereformee'den in byzonderen eigendom toaebehooren ? dm of dezelven , met en benevens het Kerkgebouw , behooren verdeeld te worden , volgens het zesde der additioneele Articulentot de Staatsregeling. By

Sluiten