Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$o© S4 NOVEMBER 1800.

creer van den 28 Mey bevoorens, deszelfs confideratien en advis, op de Requefte van Anthony Voskuil, woonende te Amersfoort, verzogc hebbende , niet alleen relficutie eener fomma van ƒ 561 : 9 : 8, wegens zekere in publieke Veilinge gekogce, en tan hem Suppiianc, op den 30 Maarc 1792, weccig ge. transporteerde vyf morgen Lands, maar ook den inceresc van gemeld Capicaai a 3 pCt. in het jaar, te rekenen van de voldoening der gemelde fomma af,* alles breeder by hec vooifz Befluit omfchreeven.

En ,zynde hec voorfz. Rapporc op den 14 November 1.1. alhier eer Vergadering uicgebragc, en in de Nóculenvan dien dag geïnfereeid.

En de tweede eu derde leezing daar van, op den 18 daar aan volgende en heden gefchied zynde , heefc de Vergadering , zich met hec daarby voorge» Hagen Concepc - Befluit conformeerende, ook aldus hejlooten:

De Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, gehoord hebbende het Rapport haarer Perfoneele Commisfie, in welker handen, by Befluit van den 16 October deezes jaars gefteld was, hec Decreec van weigering van de Tweede Kamer, des Vertegenwoordigenden Lichaams, de dato den 11 October 1800, op een Befluit, den 22 Auguftus 1800, ter deezer Kamer genomen, op de Requefte van Anthony Voskuil, woonende te Amersfoort; daarby verzogt hebbende, niet alleen refticucie eener fomma van ƒ 561 : 9 : 8, maar ook de Interesfen van dien, gerekend cegen 3 pCc. in hec jaar, en zulks weegens in publieke Veilinge gekogte en aan hem Suppiianc, op den 3® Maart 1792,wettig getransporteerde vyf morgen Lands, herkomende

yan

Sluiten