Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5>©4 24 NOVEMBER 1800.

Zullende dit Befluit, overeenkomftig het 60"Art. der Scaatsregeling, ter bekrachtiging worden gezonden aan de Tweede Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, met en bene* vens het in deezen uitgebragt Rapport en verdere Stukken, daar toe relatief, in originali»

By refumtie gedelibereerd zynde over het Rapport van den Burger Repraefentant Ament, en verdere, by de Decreet van den 1 September laatstl. Gecomteerden, ten examen van eene Misfive van het Uit» voerend Bewind, gefchreeven alhier den 28 Augustus daar te vooren, fub No. 'ff; daarby, ter Voldoeninge aan het Decreec van den 27 Juny deedes Jaars, advifeerende op de Requefte van J. W. Fettevogel, woonende te Harlingen; verzogt hebbende gelibereerd te mogen worden, der van hem gevorderd wordende boete, wegens te laate aangaaf der 40. Penning, van een door hem in den Jaare 1798. gekogte Huizinge.

En zynde het voorfchreeven Rapport op den 14 November 1.1., alhier ter Vergaderinge uitgebragt, en in de Notulen van dien dag geïnfereerd.

En de tweede en derde leezing daar van op den 18 daar aan volgende en heden gefchied zynde; heeft de Vergadering, zich mee het daarby voorgelbgen Concepc-Befluic conformeerende , ook aldus befiooten:

De Eerfte Kamer van hec Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, gehoord hebbende het Rapport eener Perfoneele Commisfie, in welkers handen, by Befluit van den 1 September 1800. was gefield eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek; houdende deszelfs berigt,

coa*

Sluiten