Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 NOVEMBER i8ocW 9o$

confideratien en advis, op de Requefte van Jam Wytfes Fettevogel te Harlingen; daarby verzogt hebbende gelibereerd te mogen worden, der van hem gevorderd wordende boete, wegens te laate aangaaf der 40. Penning van een door hem in den Jaare 1798. gekogce Huizinge, ais mede om vrygefteld te worden van zodanige confiscatie van het gekogte, waarin hy, door het niet tydig te bode ftel. len van hetzelve, is vervallen.

En overweegende, dat de fom, waarvan in deeze de tydige aangaave is verzuimd, flegts bedraagt 21 i ftuiver.

Overweegende, dat de verkoop in het publiek zynde gefchied, in deezen niet kan veronderiteld worden eenig oogmerk om den Lande te fraudeeren.

Overweegende, dat het verzuim van het niet tydig te bode ftellen van het gekogte perceel, noch den Lande noch eenig particulier is fchaadende, ais zynde het maar van publiek verkogte perceeien, by Publicatie van het Provinciaal Beftuur, van het voormaalig Gewesc Friesland, in dato 13 October 1795. vernietigd.

Befluit:

Dat aan Jan Wetfes Fettevogel, woonagcig té Harlingen, wordt geremitteerd, zoals geremirteerd wordt by deezen, zodanige boete en ptenaliteicen als dezelve zoude hebben géïncurreerd, wegens niec tydig genoeg aangeeven en ter bode ftellen van een door hem op den 8 October 1798. in het openbaar gekog. te Huizinge, ftaande binnen gemelde Stad Harlingen, des echter betaalende de kosten van den Pro. cesfe, welke in deezen mogten zyn gevallen, worden.

Sluiten