is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 DËCEMÖEfê i8o©.

Ten vierden.- dat van den a8 November laatstleden , (bekrachtigd den 2.0 daaraanvolgende met tmverwylde noodzaaklykheid,) houdende eenige verfchikking in de verantwoording van de Post, op de Petitie van den Jaare 1800, voor den Veldtrain geaccordeerd, als mede eene vermeerdering van de Post van Sedentaire en Ambulante Hospitaalen. En

Ten vyfden: dat van dert 49 November laatstlë* den, (bekrachtigd ten zeiven dage met onverwylde noodzaaklykheid,) waarby onder zekere bepaalingen de uitvoer van allerlei foorten van Graanen en Peulvruchten tot primo Mey aanftaande is verboden.

En zyn voorfz. Decreeten aangenomen voor Notificatie, zullende dezelve ter Secretarye deezer Vergadering worden gedeponeerd.

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend BeWind der Bataaffche Republiek * gefchreeven alhier den 29 deezer, fub. No. j daar by ten gevolge Decreet van den 7 te vooren > onder zekere bepaalingen, favorabel advifeerende op de Requeste van Soetje Saarhos,Weduwe van Jan Comelis Hagens > woonende onder Stdnd daar Buiten; verzogt heb-^ bende continuatie van Huur, voor den tyd van zes jaaren, der door haar bewoond wordende Hoeve, en daarby behoorende Landeryen en, dat hangende de deliberatien hier over, met de publieke Verpachting derzelve mogt worden gefupercedeerd4_

En is goedgevonden en verftaan, de tweede leezing. Van voorfz. Misfive te bepalen op aanftaanden Maandag den 8 December.

Is geleeaen eene Misfive van het Uitvoerend Èë-