Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io DECEMBER 1800.

'417

opzicht tot de ldagten over de Vonnisfen, door hec Committé van juftitie der Stad Culemburg daar by vermeld, te kunnen disponeeren; om voords het verzoek van den Suppliant, om aanwyzing van eene Neutraale Rechtbank, voor welke hy zyne Actie • van Injurie tegen den Perfoon van J. G. Kramer zoude kunnen inftitueeren , voor al nog te wyzen van de hand, met vrylaating nogthans aan hem Suppliant, om, met opgave van de redenen en gronden, welke hy mogt vermeenen te hebben, om het meergemeld Committé van Juftitie, of een of meer by zondere Leden van dien, in dezelve zaak te recufeeren, zich deswegen nader aan deeze Vergadering te adresfeeren.

En gedecreteerd, voorfchreeve Requeste in originali te ftellen in handen van de Burgers Repra:fentanten Huber, van Galen en van Leyden , om deswegen der Vergadering te dienen van confideratien en advis.

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier den 6 deezer,fub No. |f, daar by ter voldoening aan de aanfehryving deezer Vergadering van den 24 July 1. L, dezelve informeerende nopens de fchikkingen , welken by het uiteengaan der thans nog fubfifteerende Gerechtshoven zouden behooren gemaakt te worden omtrent zodanige Bibliotheeken of Gelden, welke door dezelve mogten worden bezeten.

En gedecreteerd, voorfchreeve Misfive met de Stukken daar toe fpecteerende in originali te Hellen in handen van den Burger Repraefentant van Leyden, en verdere Gecommitteerden ter organifatie Dd § Tan

Sluiten