is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( « )

blicatiën melding worden gemaakt, en (trekkende om de ingezetenen het verkoopen en uitventen hunner Goederen ofte koopmanfchappen bulten de plaats hunner vaste woonin" te accordeeren, zullen moeten worden mgerigt overeenkomftig het Formulie? hier achter onder Lit. A. te vin-

deDat de voorfz. Declaratoiren, aan niemand, hy zy wie hv zv, zullen vermogen worden afgegeven, dan na dat het aan de Municipaliteit zelfs volkomen zal zyn gebleeken dat den Perfoon die het Declaratoir vraagt, binnen derzelver Gemeente (althans zints de laatste i* maanden) met zvn Huisgezin zyne vaste woonplaats heeft gehouden , en de Municipaliteit op deszelfs verantwoordelykheid kan verklaaren, dat de Perfoon ten wiens behoeve het Declaratoir word afgegeven, zich niet binnen deeze Republiek voor een zekefeS tyd ophoud, en alzoo niet behoord onder die Pedbosen, welke zich bezig houden met binnen deeze Republiek demiver Waaren en Koopmaulchappen uitteventen en te verkoopen, en daar na met de voordeelën naarElders vertrekken, om dezelve aldaar te vertee-

" Dat de Declaratoiren , invoege voorfchreeve, afgegeven , zu fcn moeten worden vertoond by de Municipaliteit van d?e Gemeente, waar men ten oogmerk heett zyne Waaren ofte Koopmanfchappen uitteventen, en zulks voor en al eer het gepermitteerd zal zyn de voorfz. uitventtn| « doen ten einde dezelve Municipaliteit onderzoeke , of bet voorfz. Declaratoir in alle opzichten voldoet aan de by deeze gemaakte bepaalingen, en zulks bevindende daar na derzelver approbatie daar op ftelle,_ voor welk door oen houder aan de gemelde Municipahte.t zal moeten wordeS ïetaald, gelyke" fomma als voor het Declaratoir zelf bv de dikwils gemelde Publicatiën is vastgefteld.

Dat a le Declaratoiren , voor dato deezes uitgegeven, wordeSffnouden voor inge'trokken, en dus allen welke met Sfe hier voorfchreeven Formulier voldoen, gehouden wOTden als van geene de minde kracht; en zal dienvX nds iens zulke Kooplieden , welke mogten ondernemen na dato deezes op andere Declaratoiren derzelver WsmSn ofte Koopmanfchappen uittuilen ofte te verkoopen.