Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioii 24 DECEMBER 1800.

docld hebben, daar uit de vervvagt wordende opgaven aanzicnelyke werkzaamheden moeten Voordvloeyen , en uwe Commisfie dagelyks met ftukken van allerhande aart, waarop zy Ul. van confideratien en advis moet dienen, wordt bezig gehouden-, het is dus niet aan deeze Vergadering nog aan uwe Commisfie toe te fchryven, dat het Vertegenwoordigend Lichaam zich al nog niet over de Fondfcn der gewezene Gilden heeft geëxpliceerd. — De Requestranten zuilen even als alle andere gewezene Gildebroeders den tyd moeten afwagten, tot het Vertegenwoordigend Lichaam daar toe in ftaat is gefteld geworden.

Het is ondertusfehen billyk, dat, willen dc Requestranten met anderen de voordeden by de Wetten toegekend, naar rato de Inkomsten, op zyn tyd genieten, zy,het geen zy weger.s contributienachterftalligzyn, dadelyk betaalen, en dezelve in het vervolgop dc wys by de Wetten voo.; richreeven opbrengen ; daar het toch eene zekere waarheid is , dat wanneer zy, enookandere gewezene Gilde broederen ( w ant ieder behoort het zelfde recht te worden toegekend) met de betaaling der contributien zonden kunnen wagten, tot het Vertegenwoordigend Lichaam zich hadt geëxpliceerd, de tegenwoordige oude, arme en ziekcLcdcmaten van allen onderftand zouden blyven beroofd, terwyl 'cr dan geene andere Inkomsten als van Effecten of Vastigheden te verdeden waaren, en waar door de uitdeeling zeker vry fobcr zyn zoude -, daar eindelyk het gevolg zyn zoude, dat" wanneer de gewezene Gildebrocdcren na de explicatie van hetVerregenwoordigend Lichaam konden bereekenen, dat het betaalen der achterftallige contributien voordeel aanbragt, zy nietzoude aarfelen om dezelve te voldoen , en in een tegen ovcrgeftcld geval niemand tot contribueeren genegen zoude zyn.

Het is dan om deeze en andere redenen, dat wy Ul. zullende dienen van advis, moeten aanraaden te befluiten, te verklaarcn , dat de aanvraage door provifioneeie Commisfarisfen van het gewezen St. Lucas Gild te Amftrrdam, aan de gewezene Gildcbroedercn gedaan, is overeenkomstig den gemanifesteerden wil

van

Sluiten