is toegevoegd aan je favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jtjnv, STAAT EN OORLOG. 1781. 8r

riet alleen was gerefölvéert in de Provincie Utrecht plechtige Bedeftonden te doen houden,' om de hulpe en byftand van God Almachtig in te roepen, tot verhoeding van de totale ruïne, waar meede hetzelve Vader, lahd gedreigt wierd ; maar ook dat van die Refolutie toenmaals opening is gedaan ter Generaliteit, als in een Temeene zaak* waar in Hun Hoog Mog. met de gezamentlyke Bondgenooten het zelve belang hadden , ten einde het zelve' door den gantfehen Staat der Vereenig. de Nederlanden eenpaariglyk mogte worden gepraétifeert, en zulks was geweest van dat gevolg, dat Hun Hoo^ Mog., daar in veel genoegen neemende, het zelve aan de'Heeren Staaten der andere Provinciën hadden doen aanpryzen, en, zoo veel het resfort van de Generaliteit concerneerde * dadelvk hadden geordonneert, en geëffeftueert, blykens Hun Hoog Mog; Refolutie van k May des jaars 1672, zy Heeren Staaten geoordeeld hadden geene mindere redenen daar toe te vinden in de zeer haggelyke omftandigheeden van den Oorlog j waar in de Republiek zig thans gefield ziet, daar deeze Staat, niettegenftaande zoo veele efforts met alle oplettentheid aangewend, om de Vreede en Vriendfchap met de Oorlogende Mogentheeden door de obfervatie van eene exaéte neutraliteit te conferveeren, zelfs niet zonder verneedering der waardigheid, welke de Republiek als een Souveraine Staat bevoegt en verpligt was te handha. ven egter op eene onverwagte en gantsch onregtvaardige'wyze is aangevallen door een der magtigfle KoningrVken met welken zy van ouds zoo zeer is geallieert geweest, en door wiens vyandelyke aanval dezelve niet alleen zeer belemmert, en byna ontzet is van alle voordeden van de Commercie en Navigatie 4 de voornaame Zeenuwvan 's Lands Welvaart, maar ook een zeergroot o-etal van Scheepen van onnoemelyke waarde aan deszelfs Ingezeetenen ontnomen , en een aanzienelyk gedeelte van haare buitenlandfehe Bezittingen is overweld;gt terwyl de overige in imminent gevaar zyn van meede te moeten bukken voor zoo groot eene Overmagt, zonder dat het vermogen van den Staat voor als nog toereikent is geweest, om zulks te verhinderen , $naar in tegendeel de uitzigten daar omtreDt gantsch duiIIL deel. F fter