is toegevoegd aan uw favorieten.

De voor- en nadeelen van den invloed des volks op de regeering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

114 De Foor - enNadeelen van den Invloed

betreft, aan alles wat 'er in en toe aangewend is, aan het liegen, lasteren en 't voeren van wapenen heeft deel genoomen ? Zal aan een Godgeleerden Profesfor moeten geleerd worden , dat al het kwaad, door'het Genootfehap bedreeven, 't welk hy met zyn lidmaatfehap vereerd heeft, ook tot zynen laste komt ? Zullen die geenen , welken gehouden worden boven het gemeen in kundigheid uit te munten, zulken, die gefield zyn om de weerenfchappen aan de Jongelingfchap te leeren , en vooral Kerkleeraaren en Profesfooren in de Godgeleerdheid , kunnen ontkennen , dat zy door het gaan bywoonen van Patriottifche wapenoefTeningen , door de blyken van hunne goedkeuring van het gedrag der Patriotten, door hunne taal op den Predikfloel, hunne redenen "in .gezelfchappen en met hunne leerlingen, onder de eerlTe verderfelyke aanleggers geliefd; moeten worden ? Zal men dit alles Ook aan een Profesfor Juris moeten herinneren ? Zal men tegen, zulk eenen moeten zeggen : ei lieve, herinner u het geen gy daaglyks onderwyst: wat leeft gy aan uwe difcipulen? Vergeet gy het van hett eene oogenblik tot het andere? Zegt u de /. n. in princip. f. de injur, niet: ,, Non folum is in„ juriarum tenetur , qui- fecit injuriüm , hoe „ eft , qui percusfït: ver urn ille quoque conïifie„tur, qui dolo fecit', vel qui curavit, ut mi „ mala p'ugno percuteretur." Is dit niet met zoo veel woorden gezegd:- die, welken de Regenten daadlyk van 't kusfen geligt hebben, zyn 't niét alleen die daar over aangefprooken kunnen worden; maar gy, Profesfooren,. gy, Kerkleeraaren, die door uw gedrag het gemeen tot zulk eene itoutheid hebt opgewakkerd , zyt het even Zeer. Leest gylieden niet in de /. 15.