is toegevoegd aan uw favorieten.

De tooneelmatige roskam, in één-en-twintig geestige en satyrique vertoogen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 94 )

ontvreemd was , en die men eerlang aan deszelfs ftiehters en bygevolg de wettige eigenaars ftaat weder gegeven te gorden. (*)

Dc Commisfie wyders van oordeel zynde dat men voortaan zorge zal dienen te draagen , dat 'er altoos een overvloed van geófferde penningen voorhanden zyn, ten einde de luister en pracht van den grooten Zonnetempel nimmer onvolkomen maar alles in de beste order en perfectie bevonden word; , ignoreert geenszins dat de expriesters zich altoos met het voorwendfel beholpen hebben , dat het was om den nodige offerpenningen te fourneeren , wanneer zy van de eerfte inftelling en fynotire van den tempel afgingen en het eenvouwdige gemeen knollen voor citroenen in de handen flopten. Kan men, bidden wy u, wel eene natie grooter affront aandoen, dan openbaar te beweren dat zy bedrogen wil zyn ? Neen , het beste deel der Atheners is zo zot niet. en verontwaardigd over 2tUk eene handelwyze, zyn zy gevoelig voor deze beledigingen hunnen goeden fmaak aangedaan , en in ftaat om zulks op zyn tyd betaald te zetten.

Het is hierom , dat de Commisfie de vryheid neemt het hoogwys en verlicht Adminiftratief Beftuur van den Helicon onder het oog te brengen, da: het onbillyk zoude zyn om by het recouvrement van den zo onrechtmatig gealieneerden tempel deze onwaardige priesters in hunne

func-

(*) Zie Amft. Couran, n May 1769. N°. 57'