is toegevoegd aan uw favorieten.

Beverlei, burgerlyk treurspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lïURGERLYK TREURSPEL. 79

alles... in een oogenblik van woede kan ik u, en my na u doorfteeken. ■

Hy gebied hem, met woedende gebaarden, te vertrekken.

TWEEDE TOONEEL.

béverlei, alleen.

"Werwaarts zet ik myne fchreeden ? Hemel! in welk duister hol begraaf ik het afgryzen myner afgemartelde ziel! Te vergeefs overdekt my de nacht met haare duisternis, men kan toch zyn eigen hart niet ontvluchten, ó Nacht! gy kunt een' fchuldigen niet aan zichzelven verbergen.... ó Wanhoop! ó uiterfte fchande! hoe! deeze zelfde dag was getuige van myn berouw: myne echtgenoote , lafhartig aan myne woede opgeofferd; zy, die zonder morren gebrek leerde lyden, wierd door my vertroost! ik zwoer haar dat haar heilftaat voortaan alléén het voorwerp myner zorgen zoude zyn; en terwyl ik haar, verre van Londen en van het dobbtlfpel, dat ik voor eeuwig vervloekte, ons hemelsch verblyf affchilderde, is, ó gruwel! de hel voor onze voeten! 't Is gedaan: nooit kom ik haar weder onder de oogen. Myne dood... Maar ik hoor iemant komen, ik geloof dat ik hem kenne; ja hy is het zelf, 't is Leufon;