Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afhaalen der nageboorte. 21

begint te loozen, tot een teeken, dat de nage* bootte, geheel of ten deele los zijnde, vereischt ontlast te worden, dan kan men met de vingeren van de andere hand, in den mond der baarmoeder gebragt, de losgeworden nageboorte poo« gen te vatten, en naar buiten te brengen; doch bemerkende, dat zij nog aan de baarmoeder vastzit, en de ontlasting van bloed niet veel is, moet men die, en vooral bij zwakke vrouwen, gerustlijk laaten zitten , doch deze zagte handelwijze van tijd tot tijd,zonder eenige verhaasting,hervatten; zoo zal de nageboorte toch gewisfelijk, binnen: weinige uuren van zelve, en zonder veel verlies van bloed, voortkomen (*).

De kraamvrouwen dienen den voorgemeldert breeden fluitband niet om den boven-, maar om

den

(*) Meermaalew ben ik, eenige uuren verre, bij vrouwen gevraagd , welke den voorgaanden nacht vrij gemaklijk van haar kind door de natuur verlost waren , maar daar de vroedvrouw de nageboorte niet kon of durfde afhaalen; dit baarde in de bijzijnde vrouwen zulk eene verlegenheid, dat de kraamvrouw, door ingebeelde vrees, fomwijlen flaauwten kreeg, en wezenlijk in gevaar raakte. Bij mijne komst vond ik, dat de nageboorte reeds door de natuur ontlast was. Bij andere gevallen gaf ik den raad, om den buik der kraamvrouw,zo als hier boven gemeld is, wel te fluiten, en nu en dan eenen dronk te geeven van een opbeurend drankje met laudanum liquidum: dit laatfte is vooral noodig, zoo 'er vooraf, om de nageboorte te bekomen , reeds eenig geweld gepleegd mogt zijn ; voor't overige twijtfel ik heel zeer , zoo 'er vooraf geen geweld gepleegd is , of 'er wel ooit eene vrouw gefiorven zij, alleen om het blijve;) zitten der nageboorte.

Sluiten