is toegevoegd aan uw favorieten.

Chemische en physische oefeningen, voor de beminnaars der schei- en natuurkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

232 CHEMISCHE EN PHYSISCHE

nüle beftaat, een in bloot-water geweekt ftuk Laken kooke, dan verkrijgt hetzelve eene bleek roodachtige Lilakoleur; terwijl integendeel, de volgens N° 22 yerkreegene koleur, 'eene blaauwachtig roode koleur erlangt, die zich van dezelve zeer blijkbaar onderfcheidt. Ook onderfcheidt zich deeze koleur, waartoe men het met Gyps vóórbereidde Laken heeft gebruikt, van de koleur, welke het bloot in water geweekte Laken heeft verkreegen, hieri'n, dat deeze welhaast in de lucht verfchiet, en de eerfte daarentegen vrij duurzaam is. Als men daarenboven bij de verwloog een weinig Gyps neemt, b. v. één deel tegen twee deelen Conchenille, dan verkrijgt men niet alleen eene nog verzadigder, niaar ook nog duurzaamer koleur. ' Hét is "derhaiven buiten twijfel, dat de Gyps werkzaam is, en met nut kan gebruikt worden.

De door middel der potasfche verkreegené blaauwachtig roode koleur B, is, zoo als reeds dikwijls is aangetoond , door middel van drie looden potasfche in twintig ponden water opgelost , verkreegen; en op deeze wijze eenigszins blaauW* achtiger en donkerer geworden.

No. 23.

ROODÜCHTIG- LIL A*.

Ter verkrijging deezer koleur, kooke men het Laken in een bad van agt looden Gyps, en agt looden Keukenzout, geduurende één uur, laate het-

zelve