Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der agthiende Eeuw. 7 zag op de beftemde plaetze , gezeyd de Borze , t'elkens meer dan .5000 koop-luyden verzaemelen ; men beeft verfcheyde reyzen , niet eens maer zelfs menigmael, op de Rivier de Schelde over de twee duyzend en vyf-horfdert fchepen befchouwt, ende dat fy alfdan 6 a 7 weken lang möcften liggen, eer fy zig land waerts konden wenden om ontlaeden te worden ; ook was'er noyt dag verfchenen oft men telde over de vyf-honderd aengekomene fchepen, ofte daer vaerden'er zoo vele aP met allerleye flag van komerfchappen; men heeft zelfs befchouwt , dat'er op een getey vier-honderd fchepen waeren aengekomen: noyt dag ging'er voorby , ofte daer kwamen over de twee-honderd zwaer gelaeden wagens aen, zonder die de welke uyt Duytfland , Ooftenryk , Loreynen en Vrankryk kwamen , ende de welke wekekelykx ten getalle van thien duyzend waeren; zonder gewag te maeken van de fpeel-wagens, de welke wekelykx op vyf-honderd gerekent wierden : Guicciardinusrekende in fynen tyd in Antwerpen geweeft te zyn twee-honderd en twaelf, zoo groote als klyne ftracten : daer wierd eene plaetze opgebouwd om de koop-luyden op te vergaederen, genaemt de Nieuwe-Borze, met twee thorens ende een uerwerk, zoo fchoon ende bekwaem, dat tot den koop-handel des zelfs weerga zelden te vinden is , vry van wagens, peerden ende alle andere beletzelen , met zeer fchoone panden omringeld , in dewelke niet eenen pilaer te vinden is, die den eenen even gelykvormig is aen den anderen, maer alle verfchillende ; rondom alfdan befloten met vier luyfterlyke poorten: deze Borze is geitigt in het jaer 1531; dog alzoo verfcheyde perfoonen eygentlyk niet en weten den oorfprong van den naem Borze, zoo moet men weten , dat alswanneerden koop-handel tot Brugge in volle bloeyinge was een huys ofte vergaeder plaetze gebouwt is door de Adelyke Familie der Borzen, met de wapens van hunnen Stam daer boven , bcftaende in dry Borzen , ende alzoo den koop-handel van Brugge door de muytflaegingen , als ik boven gezeyd heb»

Sluiten