Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38 Denvérligten Jonas

mocdigheyd vermag, ende in tegendeel, waer mede de verwaendheyd ende eygen-agtinge geftraft wotden: de beleefthevd en de oodmoedigbeyd hebben ten allen tyde ons aengetoont hunne vrugten , in zoo vele \ an hunne oeffenaers; het H. Schrift is hier van vervult, endede Hiftorie-boeken fyn'er van opgekropt; zoo dat het nutteloos zoude zyn , de zelve hier breeder aen te raeken; maer de verwaendheyd en de eyge.-agtii.ge heeft ten allen tyde verfoeyelyk geweeft voor de oogen van den aluerboogften : Nabuchodonozor wilde zig doen ceren als eenen Godt , ende tot fyne ftraffe heeft hy zeven jaeren als eene beefte , in de bofichen by de kruyden der aerde , moeten leven ,• door hunne verwaendheyd fyn de afgevallen Engelen uyt de Hemelen gedreven, tot den afgrond der helle : met honderde andere blykteekens hebben wy hier van , dog alzoo deze mede genoegzaem bekent zyn, zullen wy ons eeu wynig in den uytleg van dit wonderbaer gezigt ophouden: neemt, Hollander eene lelie uyt deze fabel; laet-ze u dienen tot eene onderrigtinge ende tot u wel-zyn , beoogt in dezen Kok den oppervorftelyken Keyzer Jofephus , die, alhoewel bynae gedwongen om wraeke te nemen, even als den Kok, door de teerhertigheyd zig van die , de welke hem om genade fmeeken , laet gezeggen ; hy tergeeft hunne mifdaeden ende zegt: uwe boetveerdige en beleefde woorden hebben uwe behoudenifiè ge-weeft ; op hope, dat gy voortaen een beter leven moogt lyden ; maer die, de welke verhard blyven in hunne boosheden ., die blyven tegen preutelen als de gans , die niet dan la-fteringen uytbraeken en hertnekkiglyk volherden in hunne boosheyd ; deze gunt hy, als den Kok, geen genaede: laet ons nu, zeg ik , befchouwen, oft gy , Hollander , deze gans niet zyt, voorzeker jae ; want gy komt niet alleen verhard te blyven in het wygeren van afstand te doen van uwe ongeregtigheden; gy komt niet alleen geduerig morren tegen de regtveerdige eyflchen van fyne JVlajefteyt ; ïnaer zelfs komt gy tegen dezen luyfterlykcn Vorft,

Sluiten