is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Frankryk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RtIZE DOOR FRANKRYK. lOg

Welligt verwagten eenige mijner Lezers thands eene befchrijving der voornaamfte tuinen van Parys, en reeds had ik werklijk mijne waarneemingen omtrent die geenen, welken ik zelf gezien heb, in mijne fchetfen eene plaats gegeven , wanneer ik ontdekte, dat zij bij de zeer groote menigte van fchilderachtige befchrijvingen dezer tuinen, wel geheel konde gemist worden. Deze bekentenis kost mij even zoo weinig, als mij het befluit kostte, om mijne waarneemingen agter te houden. Ik konde onmooglijk hoopen met de mijnen eer in te leggenvermits noch gevoel noch warme verbeeldingskragt, maar fteeds koude bewondering mijn veder beftuurd hadde,Saint - C/oud , Meudon , Belle - vue , Chantillij , Sceaux. — hoe weinig vermogen hadden alle deze gedenktekens der pracht en buitenfpoorigfte weelde, deze kinderen der, bij de Franfchen heerfchende, fmaak, op een hart, dat alleen gevoel heeft voor de eenvouwige , roerende natuur, en der kunst alleen dan eenige waarde toekent, wanneer zij zich achter het oorfpronglijke verbergt. Indien ik kiezen konde , ik koos mij uit alle vorstelijke tuinen de paerel, het heiligdom der natuur en der wijsbegeerte, — Ermenonville!

Maar Ermenonville heeft zijnen fchilder gevonden. —

Nimmer zal ik die fchoone gedagte vergeeten, welke aan den wandelaar ontdekt, wiens heilig over- f fchot onderden fteen rust: Icirepofe, Pho mme de la nature & de la verité; nimmer het opfchrift, het welke Rousseau zelf boven de deur eener eenzaame hut geplaatst heeft, celui- ld eft veritablement libre% G 5 qui