is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling van de instelling, instructien, en ampt van den Raad van Staate der Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

70 Verhandeling van de Inftclling

vonden werd, ( f) dat aan de Gedeputeerden van iedere Provintie dubbeld van denzelven Staat zoude voorden gekeverd, ouder belofte dat dezelve Gedeputeerden haar Pr i netpaaien ten boog ft en gouden vermaanen, denzelven Staat onder eede fecreet te honden. Zoo ver was het van daar, dat in dien tyd de Staat van Oorlog 'sjaarlyks met de generale petitie aan de Provintien gezonden eti de confenten daarop verzogt zouden zyn geworden.

En gewisfclyk, zoomen den Staat van Oorlog maar aanziet voor een verdeeling over de Provintien van de geconfeuteerde laften, hebben haar Hoog Mog. gelyk gehad, wanneerze den 31. July 16y f., 14 Febr. 8. Maart, en 9. April 1668. refolveerden , dat geen nieuwe posten zouden mogen daarop gebragt worden , zonder haar kennis en coufent. (zie ook Refol. Staaten'van holland, 23. January 16$$.)

Maar dewyl' de Staat van Oorlog al eenigen tyd voor het neemen van de eerfte van die Refolutien had begonnen gehouden te worden voor een petitie, Had de Raad van Staate misfehien geen ongelyk , om dezelve Refolutien aan te zien voor een verkorting van haar recht en om by de generaale petitie voor het jaar i6r6. aan de Bondgenooten voor te draagen, dat de Raad, die de Refolutie niet boude aanueemen , ah cboqueerende bet recht dat de Raad van State, uit kragt van baatc Inftructie ende alle oud gebruik ende gewoonte, is competcerende , om naar de geleegentbcid, ende vcranchf ingen , die komen Voor te vallen, den Staat van Oorlog te revidceren, ook poften, ende laften, daar men by de Generaliteit geen fonds is toe vindende, daar op te brengen, en te veranderen, of"te verft ellen, naar dat V zelve in de verdeeliuge van ieders quote te pafte is komende wordende de Staat van Oorlog ais clan alzoo dan P/aar Hoog Mog. nevens de generaale propofitie, als een voor.

naame

(t) Deeze Refolutie is naar de gewoonte van dien tyd genomen in dea Raad van Staate, daar Gedepuieeiden van de Staaten Generaal preset v/arpi?, '•