is toegevoegd aan je favorieten.

Nederland's staatsgebreken en derzelver geneesmiddelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[ '76 J

Jat Geweft zonder Stadhouder, en oven daatf* door te meer gezach cn invloed voor z'ch zelf» Dan, Hy had in zyne voorige poften, als Secretaris van den Raad\\an State en als Raad'enT&efau* rier Generaal der Verêenigde Nederlanden .den toenmaligen gang en de volgenden loop der zakea zoo wel geraamd, dat Hy hei veel oorbaarder voor den Lande fchynt gehouden te hebben, dat 'er tydg, by eigene Verkiezing, een Stadhouder benoemd en op behoorlyke inüructie aangefteld wierde, dan dat men de Pronvincie waagds aan het geen, by eene onvoorziene omwenteling, door den hollenden drift eener woefte menigte zoude kunnen gevorderd cn afgepenc-» worden: Aan deze inzichten is men verfchuldigd het Concept van Injlructic• dienende tot het Amtvan Stadhouder of van Gouverneur, Kapitein, Generaal en Admiraal over Holland en Wefi'vriesland, hetwelk men vindt in het derde Deel van 's Mans Staat' kundige Gcfchriften. — Zou nu aan het tegen woor„ dig Opper-bewind der Republiek, het welk noch niet' geveftLd, noch niet allerwege erkend is, maar veelszins by aanzienlyke Mogendheden zelf, voor onwettig en van gecner waarde

gehoü-